தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உள்நாக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உண்ணாக்கு. Uvula;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உண்ணாக்கு.

வின்சுலோ
  • [aṇṇākku] ''s.'' The uvula, உண் ணாக்கு. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அண் + நாக்கு.[M. aṇṇākku.] Uvula; உண்ணாக்கு.