தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு சைனவிரதம். Subordinate duties or vows of Jaina laymen;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṇu +. Subordinate duties or vows of Jaina laymen; ஒரு சைனவிரதம்.