தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மின்னல். (சிந்தா. நி. 105.) Lightning;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṇu-bhā. Lightning; மின்னல். (சிந்தா. நி. 105.)