தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  உயிர் ; நுட்பம் ; சிறுமை ; நுண்ணியது ; நுண்பொருள் ; பொடி ; மிகச்சிறியது ; நுண்ணுடம்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • உயிர். அன்னை யொப்ப வணுக்கட்கு நல்லவர் (திருவாலவா. 34,19). 3. Soul;
 • நுண்மை. (பிங்.) 2. Smallness, subtleness;
 • நுண்மையானது. (பிரபுலிங்.கோரக்.53). 1. Atom, minute particle of matter;
 • மந்திரம். (பொதி. நி.) Mantra;
 • (சி. போ. சிற். 2,3,1.) 4. Subtle body. See சூட்சும சரீரம்.
 • பொடி. (பிங்). 5.Dust;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. an atom, a small particle; 2. soul ஆன்மா; 3. subtle body, சூக்கும சரீரம். நுண்மையான ஜீவாணுக்கள், monads. அணுப்பிரமாணம், a little, as small as an atom. அணுரூபம், form of an atom. அணுரூபி, God, soul.

வின்சுலோ
 • [aṇu] ''s.'' An atom, a minute or elementary particle of matter, நுண்மையா னது. 2. Smallness, subtileness, சிறுமை. Wils. p. 15. ANU. 3. Soul, spirit, ஆன்மா.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < aṇu. 1. Atom, minuteparticle of matter; நுண்மையானது. (பிரபுலிங். கோரக். 53.) 2. Smallness, subtleness; நுண்மை. (பிங்.)3. Soul; உயிர். அன்னை யொப்ப வணுக்கட்கு நல்லவர்(திருவாலவா. 34, 19). 4. Subtle body. See சூட்சும சரீரம். (சி.போ. சிற். 2, 3, 1.) 5. Dust; பொடி(பிங்.)
 • n. < aṇu. Mantra; மந்திரம்.(பொதி. நி.)
 • n. < aṇu. Mantra; மந்திரம்.(பொதி. நி.)