தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  வரிசை ; ஒழுங்கு ; ஒப்பனை ; அழகு ; அணிகலன் ; முகம் ; படைவகுப்பு ; செய்யுளணி ; இனிமை ; அன்பு ; கூட்டம் ; அடுக்கு ; அண்மை ; ஓர் உவம உருபு .
  (வி) அணி என்னும் ஏவல் ; தரி , பூண் , அலங்கரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • அணியிலக்கணம். 11. Rhetoric;
 • செய்யுளணி. 12. Figure of speech;
 • கூட்டம். பொன்னணி யீட்டிய வோட்டரு நெஞ்சம் (திருக்கோ. 342). 13. Assembly, gathering;
 • கம்மாளர் கருவி. ஓர் உவமவுருபு. (சீவக.2562, உரை.) 14. Mechanic's tool; An adjectival word of comparision;
 • சமீபத்தில். (தொல்.எழுத்.236.) Near;
 • அழகு. (பிங்.) 2. Beauty;
 • ஆபர்ணம். (தொல்.சொல். 45, சேனா.) 3. Ornament, jewel;
 • முகம். (கலித்.121,18.) 4. Face;
 • பெருமை. (பிங்.) 5. Greatness;
 • படைவகுப்பு. (பிங்.) 6. Array of an army;
 • படையுறுப்பு. (பிங்.) 7. Division of an army;
 • இனிமை. அணிநிலா (சிலப். 4,3.) 8. Goodness, pleasantness;
 • அன்பு. (பிங்.) 9. Love;
 • வரிசை. சுருப்பணி நிரைத்த (கல்லா.14) 10. Order, regularity, row;
 • வேஷம். அணியி னரங்கின்மே லாடுநர்போல் (ஏலாதி, 24). 1. Disguise;
 • அணியணியாகிய தாரர் (பரிபா. 6). 2. Pile, heap;
 • அடுக்கு. அணிநிலை மாடம் (பெருங். உஞ்சைக் 33, 105). 3. Tier;
 • முப்பத்தைந்தைக் குறிக்குங் குழூஉக்குறி. (சோதிட. அக.) 4. Cant for 35;
 • எல்லை. (யாழ். அக.) Limit, boundary;
 • நுணா. (பரி. அக.) Dyeing mulberry;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. ornament. அலங்காரம்; 2. order, regularity, ஒழுங்கு; 3. a file of soldiers, a row, a division of an army, படை வகுப்பு; 4. rhetoric அணியிலக்கணம்; 5. greatness, பெருமை; 6. garland, மாலை; 7. goodness, நன்மை. அணி அணியாய்ப் போக, to march in ranks or rows. அணி பார்க்க, to adjust the thread for weaving. அணி வகுக்க, to rank the soldiers. அணிவகுப்பு, an array, a battle array; range of ordnance. அணியியல், rhetoric. அணிவிரல், the ring finger. காதணி, an ornament of the ear. பின்னணி, rearguard, rear. பேரணி, main body of an army. முன்னணி, vanguard. விரலணி, a finger ring.
 • II. v. t. put on clothes or jewels, பூண்; 2. adorn, அலங்கரி; 3. join with பொருந்து; 4. surround, சூழ். அணிகலம் --கலன், ornament. அந்தச் சபைக்கு அவர் அணிகலனாகவிருந் தார். அணிந்துரை, preface.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • . 2. pooTu (pooTa, pooTTu) போடு (போட, போட்டு) wear, put on (clothes, jewels); [adorn]

வின்சுலோ
 • [aṇi] ''s.'' Boundary, limit, எல்லை. Wils. p. 15. ANI.
 • [aṇi] ''s.'' Ornament, adorning, de coration, அலங்காரம். 2. Jewels, ஆபரணம். 3. Beauty, அழகு. 4. A rhetorical embellish ment, a figure of speech, ஓரணியிலக்கணம். 5. Rhetoric, அணியிலக்கணநூல். 6. Order, regularity, ஒழுங்கு. 7. Row, rank or file of an army, சேனைநிரை. 8. A main body or division of an army, படைவகுப்பு. 9. A garland, wreath or string of flowers, மாலை. 1. Greatness, பெருமை. 11. Goodness, நன் மை. 12. Instruments, tools, utensils, im plements, எத்தனங்கள். 13. Materials, தளவா டம். 14. Stores, சம்பாரம். ''(p.)''
 • [aṇi] கிறேன், ந்தேன், வேன், அணி ய, ''v. a.'' To put on jewels, garlands, clothes, &c., பூண. 2. To adorn with or naments, beautify, embellish, garnish, அலங் கரிக்க. 3. To put on, wear, உடுக்க.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < அணி-. [K. M. aṇi.]1. Embellishment, decoration; ஒப்பனை. (பிங்.)2. Beauty; அழகு. (பிங்.) 3. Ornament, jewel;ஆபரணம். (தொல். சொல். 45, சேனா.) 4. Face;முகம். (கலித். 121, 18.) 5. Greatness; பெருமை.(பிங்.) 6. Array of an army; படைவகுப்பு. (பிங்.)7. Division of an army; படையுறுப்பு. (பிங்.)8. Goodness, pleasantness; இனிமை. அணிநிலா(சிலப். 4, 3). 9. Love; அன்பு. (பிங்.) 10. Order,regularity, row; வரிசை. சுருப்பணி நிரைத்த(கல்லா. 14). 11. Rhetoric; அணியிலக்கணம். 12.Figure of speech; செய்யுளணி. 13. Assembly,gathering; கூட்டம். பொன்னணி யீட்டிய வோட்டருநெஞ்சம் (திருக்கோ. 342). 14. Mechanic's tool;கம்மாளர் கருவி.--part. An adjectival word ofcomparison; ஓர் உவமவுருபு. (சீவக. 2562, உரை.)
 • adv. < அண்ணு-. Near; சமீபத்தில். (தொல். எழுத். 236.)
 • n. < அணி. 1. Disguise;வேஷம். அணியி னரங்கின்மே லாடுநர்போல் (ஏலாதி,24). 2. Pile, heap; திரள். அணியணியாகிய தாரர்(பரிபா. 6). 3. Tier; அடுக்கு. அணிநிலை மாடம்(பெருங். உஞ்சைக். 33, 105). 4. Cant for 35;முப்பத்தைந்தைக் குறிக்குங் குழூஉக்குறி. (சோதிட.அக.)
 • n. < அண்-. Limit, boundary;எல்லை. (யாழ். அக.)
 • n. cf. அணிநுணா. Dyeingmulberry; நுணா. (பரி. அக.)
 • n.< அணி + நிலை +. Storeyed house; அடுக்கானமேனிலைகளுள்ள வீடு. அத்தம்பெயரிய வணிநிலைமாடத்து (பெருங். உஞ்சைக். 33, 105).
 • n. < அணி. 1. Disguise;வேஷம். அணியி னரங்கின்மே லாடுநர்போல் (ஏலாதி,24). 2. Pile, heap; திரள். அணியணியாகிய தாரர்(பரிபா. 6). 3. Tier; அடுக்கு. அணிநிலை மாடம்(பெருங். உஞ்சைக். 33, 105). 4. Cant for 35;முப்பத்தைந்தைக் குறிக்குங் குழூஉக்குறி. (சோதிட.அக.)
 • n. < அண்-. Limit, boundary;எல்லை. (யாழ். அக.)
 • n. cf. அணிநுணா. Dyeingmulberry; நுணா. (பரி. அக.)
 • n.< அணி + நிலை +. Storeyed house; அடுக்கானமேனிலைகளுள்ள வீடு. அத்தம்பெயரிய வணிநிலைமாடத்து (பெருங். உஞ்சைக். 33, 105).