தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உச்சி. (யாழ். அக.) Top;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. id.+. Top; உச்சி. (யாழ். அக.)