தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அட்டமங்கலம். (யாழ். அக.) The eight auspicious objects;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṣṭan +. The eight auspicious objects; அட்டமங்கலம். (யாழ். அக.)