தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ககோள கணிதவகை. (W.) (Astron.) Argument of latitude;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Argument of latitude.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < akṣa-karṇa. (Astron.) Argument of latitude; ககோளகணிதவகை. (W.)