தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கலப்பையில் ஒட்டும் மண் ; வண்டல் மண் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வண்டல் மண். 2. Silt, alluvium;
  • கலப்பையிலொட்டும் மண். (யாழ்.அக.) 1. Earth that sticks to the plough;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அடை- +. 1.Earth that sticks to the plough; கலப்பையிலொட்டும் மண். (யாழ். அக.) 2. Silt, alluvium; வண்டல் மண்.