தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வில்லின் நுனி. (சிந்தா. நி. 84.) Extremity of the bow;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṭani. Extremity ofthe bow; வில்லின் நுனி. (சிந்தா. நி. 84.)