தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிவாகமத்து ளொன்று. 2. An ancient Saiva scripture in Sanskrit, one of 28 civākamam, q.v.;
  • துவாதசாதித்தரு ளொருவன். (திவா.) 1. A deity representing the sun, one of tuvātacātittar, q.v.;
  • சகரன் பௌத்திரன். (கூர்மபு.சூரிய. 43.) 3. Name of a prince of the solar race;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the grandson of Sag- hara, Emperor of Delhi.

வின்சுலோ
  • [añcumāṉ] ''s.'' One of the twelve suns, பன்னிரண்டு சூரியரிலொருவன். 2. One of the twenty-eight A'gamas or sacred books of the Saivites, சிவாகமமிருப்பத்தெட்டிலொன்று. 3. Grandson of சகரன், சகரன்பௌத்திரன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Aṃšumān.1. A deity representing the sun, one of tuvāta-cātittar, q.v.; துவாதசாதித்தரு ளொருவன். (திவா.)2. An ancient Šaiva scripture in Sanskrit, oneof 28 civākamam, q.v.; சிவாகமத்து ளொன்று.3. Name of a prince of the solar race; சகரன்பௌத்திரன். (கூர்மபு. சூரிய. 43.)