தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பயப்படுதல் .

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v.tr. [T. anju, K.añju, M. añcuka.] To fear, dread;பயப்படுதல்அஞ்சுவதஞ்சாமை பேதைமை (குறள், 428).