தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  வணக்கம் , கும்பிடுகை ; வௌவால் ; காட்டுப்பலா ; ஆடுதின்னாப்பாளை ; சங்கங் குப்பி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பேதைமையுள்ளவ-ன்-ள். (அக. நி.) Simpleton, fool;
 • பல்லி. 2. cf. ajanikā, Lizard;
 • வண்டுவகை. 1. A beetle;
 • உழக்கு. (நாநார்த்த.) Ollock, a measure of capacity;
 • (W.) Species of Azima. See சங்கங்குப்பி.
 • (மூ.அ.) 6. Worm killer. See வறட்சுண்டி.
 • ஒருவகையம்பு.(கம்பரா.நாகபா.113.) 5. Kind of arrow;
 • நான்குபலம். கழலடி யஞ்சலியைந்து (தைலவ. தைல. 54). 4. A measure of weight=4 palam;
 • வாவல். (பிங்.) 1. Bat;
 • (L.) 2. Species of Crataeva.See மாவிலிங்கம்.
 • (M.M.) Anjali. See காட்டுப்பலா.
 • கைகூப்புகை. (பிங்.) 1. Joining the hands and raising them, as in worship;
 • இணைக்கைவகை. (சிலப்.3,18,உரை.) 2. (Nāṭya.) Gesture with both hands in which they are joined in patākai pose;
 • . 3. Double handful of grain. See அரியெடுப்பு.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. veneration, worship, கும் பிடல். அஞ்சலிபண்ண, to venerate to worship raising both hands over the head.

வின்சுலோ
 • [añcali] ''s.'' Worship or respect by closing the hands, and, commonly, carrying them towards or over the head, கும்பீடு. Wils. p. 14. ANJALI.
 • [añcli] ''s.'' A shrub, வறட்சுண்டி. Mimosa, ''L.'' 2. A bat, வௌவால். 3. A tree, மாவிலங்கை. 4. A shrub, சங்கங்குப்பி. 5. A creeper. See ஆடுதின்னாப்பாளை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. cf. anjali. 1. Bat;வாவல். (பிங்.) 2. Species of Crataeva. Seeமாவிலிங்கம். (L.)
 • n. [M. āññali.] Anjali.See காட்டுப்பலா. (M.M.)
 • n. < añjali. 1. Joining thehands and raising them, as in worship; கைகூப்புகை. (பிங்.) 2. (Nāṭya.) Gesture with both handsin which they are joined in patākai pose; இணைக்கைவகை. (சிலப். 3, 18, உரை.) 3. Double handful of grain. See அரியெடுப்பு. 4. A measure of weight = 4 palam; நான்குபலம். கழலடி யஞ்சலி யைந்து (தைலவ. தைல. 54). 5. Kind of arrow; ஒருவகையம்பு. (கம்பரா. நாகபா. 113.) 6. Worm-killer. See வறட்சுண்டி. (மூ. அ.)
 • n. Species of Azima.See சங்கங்குப்பி. (W.)
 • n. < añjali. Ollock, ameasure of capacity; உழக்கு. (நாநார்த்த.)
 • n. (சிந்தா. நி. 64.) 1.A beetle; வண்டுவகை. 2. cf. añjanikā. Lizard;பல்லி.
 • n. prob. அஞ்சல். Simpleton, fool; பேதமையுள்ளவ-ன்-ள். (அக. நி.)
 • n. < añjali. Ollock, ameasure of capacity; உழக்கு. (நாநார்த்த.)
 • n. (சிந்தா. நி. 64.) 1.A beetle; வண்டுவகை. 2. cf. añjanikā. Lizard;பல்லி.
 • n. prob. அஞ்சல். Simpleton, fool; பேதமையுள்ளவ-ன்-ள். (அக. நி.)