தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிறவிப்பாஷாணவகை. (பரி. அக.) A mineral poison;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.perh. அஞ்சணபாஷாணம். A mineral poison;பிறவிப்பாஷாணவகை. (பரி. அக.)