தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முட்செடிவகை. (மருத்.) A kind of thorny plant;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A kindof thorny plant; முட்செடிவகை. (மருத்.)