தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நூல்களை அச்சிடும் இடம் . அச்சுக்கூடம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மலை.) Species of Hygrophila. See நீர்முள்ளி.

வின்சுலோ
  • [acckm] ''s.'' A plant, நீர்முள்ளி, Barleria, ''L.''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. akṣaka. Speciesof Hygrophila. See நீர்முள்ளி. (மலை.)