தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அவுரி. 1. Indigo;
  • வெள்ளிலோத்திரம். 2. Lodhra;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. (பரி. அக.) 1.Indigo; அவுரி. 2. Lodhra; வெள்ளிலோத்திரம்.