தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அசைபோடுதல். (R.) To chew the cud;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < அசை+. To chew the cud; அசைபோடுதல். (R.)