தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கூத்தாடுதல். (R.) To dance;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< அசை- +. To dance; கூத்தாடுதல். (R.)