தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  ஆடுதல் ; உலாவுதல் ; இயங்குதல் ; கலங்குதல் ; வருந்தல் ; பிணித்தல் ; கிளைத்தல் ; சோம்புதல் ; இருத்தல் ; இளைப்பாறுதல் ; தளர்தல் ; ஓய்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தங்குதல். கல்லென் சீறூ ரெல்லியி னசைஇ (அகநா.63.) 9. To lodge, stay;
 • இளைப்பாறுதல். புன்மேய்த் தசைஇ (பு.வெ.1,11). 8. To rest;
 • கூத்தாடுதல். (பிங்). 12. To dance;
 • சோம்புதல். இலமென் றசைஇ யிருப்பாரைக் காணின் (குறள்,1040). 11. To be idle, inactive, indolent;
 • கிடத்தல். குறங்கின்மிசை யசைஇய தொருகை (திரு முரு.109). 10. To lie in a place;
 • இயங்குதல். அவனன்றி யோரணுவுமசையாது (தாயு.எங்கு.1) 1. To move, stir;
 • மெல்லச்செல்லுதல். 2. To walk or ride slowly;
 • நோதல். (பொதி. நி.) To feel pain;
 • விட்டுபோதல். அசைந்திடாதொழிகவென (ஞானவா.சிகித்.70). 3. To go away, depart;
 • நுடங்குதல். அசையியற்கு (குறள், 1098). 4. To be slender, flexible;
 • ஓய்தல். நடை மெலிந் தசைஇய நன்மென் சீறடி (சிறுபாண். 32). 5. To be weary, exhausted, to grow feeble;
 • குறைதல். அசையாது நிற்கும் பழி (ஆசாரக். 74). 7. To diminish;
 • கலங்குதல். மடங்கலின் றோற்ற நோக்கி யந்தக னசைந்து நின்றான். (கந்தபு.சிங்க.310). 6. To be perplexed, disconcerted;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 4 v. intr. [T. asiyāḍu.]1. To move, stir; இயங்குதல். அவனன்றி யோரணுவுமசையாது (தாயு. எங்கு. 1) 2. To walk or rideslowly; மெல்லச்செல்லுதல். 3. To go away,depart; விட்டுப்போதல். அசைந்திடாதொழிகவென(ஞானவா. சிகித். 70). 4. To be slender, flexible;நுடங்குதல். அசையியற்கு (குறள், 1098). 5. To beweary, exhausted, to grow feeble; ஒய்தல். நடைமெலிந் தசைஇய நன்மென் சீறடி (சிறுபாண். 32).6. To be perplexed, disconcerted; கலங்குதல்மடங்கலின் றோற்ற நோக்கி யந்தக னசைந்து நின்றான்(கந்தபு. சிங்க. 310). 7. To diminish; குறைதல்.அசையாது நிற்கும் பழி (ஆசாரக். 74). 8. To rest;இளைப்பாறுதல். புன்மேய்த் தசைஇ (பு. வெ. 1, 11).9. To lodge, stay; தங்குதல். கல்லென் சீறூ ரெல்லியி னசைஇ (அகநா. 63). 10. To lie in a place;கிடத்தல். குறங்கின்மிசை யசைஇய தொருகை (திருமுரு. 109). 11. To be idle, inactive, indolent;சோம்புதல். இலமென் றசைஇ யிருப்பாரைக் காணின்(குறள், 1040). 12. To dance; கூத்தாடுதல். (பிங்.)