தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சமுகம் , முன்னிலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சுமுகம். (P. T. L.) Presence, as of a person in authority;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சமூகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • அசூர்வாசலட்டவணை acūr-vācal-aṭṭa-vaṇain. < அசூர் + வாசல் +. Palace accounts;அரண்மனைக் கணக்கு. அசூர்வாசலட்டவணையிற் பிரவேசக்செலவெழுதி (சரவண. பணவிடு. 146).
  • n. < U. huzūr. Presence, asof a person in authority; சமூகம். (P. T. L.)