தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வைசூரி. (யாழ். அக.) Small-pox;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. வசூரி. Small-pox;வைசூரி. (யாழ். அக.)