தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குதிரையைக்கொண்டு நடத்தும் ஒரு வேள்வி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஓர் யாகம். Horse-sacrifice;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒரு வகை யாகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ašva+. Horse-sacrifice; ஒர் யாகம்.