தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விஜயநகர அரசர் தரித்த பட்டப்பெயர்களு ளொன்று. (I. M. P. Md. 81.) A title of Vijayanagar kings;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ašva +. A title of Vijayanagar kings; விஜயநகர அரசர் தரித்த பட்டப்பெயர்களு ளொன்று. (I. M. P. Md. 81.)