தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோயில் ஆராதனைத் தீபவகை. (பரத. ஒழிபி. 42.) A kind of temple, used in worship;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ašva +. A kind of temple light, used in worship; கோயில் ஆராதனைத் தீபவகை. (பரத. ஒழிபி. 42.)