தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மகளிர்க்குரிய பத்து சத்துவங்களு ளொன்று. (கொக்கோ.) A characteristic of women, one of pattu-cattuvam, q.v.;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. (Erot.) A characteristic of women,one of pattu-cattuvam, q.v.; மகளிர்க்குரிய பத்துசத்துவங்களு ளொன்று. (கொக்கோ.)