தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தீக்கோள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தீக்கோள். சுபா சுபக் கிரகம் (விதான. மரபி. 2, உரை). Malevolent planet;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-šubha +. Malevolent planet; தீக்கோள். சுபா சுபக் கிரகம் (விதான. மரபி. 2, உரை).