தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெள்ளுள்ளி. (பரி. அக.) Garlic;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < lašuna. Garlic;வெள்ளுள்ளி. (பரி. அக.)