தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆசனவாய் வழியே குழலாற் செலுத்தும் மருந்து. Pond. Enema, clyster;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Enema, clyster; ஆசனவாய்வழியே குழலாற் செலுத்தும் மருந்து. Pond.