தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தூய்மையின்மை , அழுக்கு ; அருவருப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அசுத்தம், தேறா ரசுசியென் றகல்வார் (நல்.பாரத.உமாமகே. 58). Impurity, uncleanness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (அ priv.) dirt, impurity, pollution, அசுத்தம்; 2. ill-fame, அவ கீர்த்தி, அசுசிப்படுத்த, to defile. திட்டுக்கும் அசுசிக்கும் விலகிப் போதல், being aloof from abuse & dirt.

வின்சுலோ
  • [acuci] ''s.'' [''priv.'' அ.] Impurity, pol lution, சுசியின்மை. 2. ''(fig.)'' Disgust, அருவ ருப்பு. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-šuci. Impurity, uncleanness; அசுத்தம். தேறா ரசுசியென் றகல்வார் (நல்.பாரத. ���̳�. 58).