தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அருவருத்தல் ; ஐயுறுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சமுசயித்தல். (W.) 2. To suspect;
  • அருவருத்தல். (W.) 1 To feel disgust;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. intr. 1. Tofeel disgust; அருவருத்தல். (W.) 2. To suspect;சழசயித்தல். (W.)