தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடுகு. (பரி. அக.) Mustard;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Mustard; கடுகு. (பரி. அக.)