தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நவபதார்த்தங்களூ ளொன்று. (சீவக. 2814, உரை.) Things inanimate, opp. to சீவம், one of navapatārttam, q.v.;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (அ priv.) death.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-jīva. (Jaina.)Things inanimate, opp. to சீவம், one of nava-patārttam, q.v.; நவபதார்த்தங்களுளொன்று. (சீவக.2814, உரை.)