தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அக்கினி ; சூரியன் : கவந்தன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கவந்தன். 3. Kabandha, a demon;
  • சூரியன். 2. Sun;
  • அக்கினி. 1. Agni;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ašira. (நாநார்த்த.) 1.Agni; அக்கினி. 2. Sun; சூரியன். 3. Kabandha,a demon; கவந்தன்.