தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தன்சொந்த விஷயத்தில் பற்றில்லாமை. (விசாரசந். 341.) Non-attachment in respect of one's own affairs;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-sahya-tva. Non-attachment in respectof one's own affairs; தன்சொந்த விஷயத்தில்பற்றில்லாமை. (விசாரசந். 341.)