தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புகலற்றவன். He who has no refuge;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-šaraṇa. Hewho has no refuge; புகலற்றவன்.