தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சகுனம். (சிந்தா. நி. 56.) Omen;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-jan-ya. Omen; சகுனம். (சிந்தா. நி. 56.)