தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கட்டளை. (P. T. L.) Order, warrant;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Arab. asnād. Order,warrant; கட்டளை. (P. T. L.)