தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இலையத்தி. (பரி. அக.) A kind of country fig;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A kind of countryfig; இலையத்தி. (பரி. அக.)