தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோயிலிலுள்ள ஆராதனைத் தீபவகை. (பரத. ஒழிபி. 41, உரை.) A kind of light used in temple worship;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aja +. A kind of light used in temple worship; கோயிலிலுள்ள ஆராதனைத் தீபவகை. (பரத. ஒழிபி. 41, உரை.)