தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மதியாமை , பராமுகம் , புறக்கணிப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புறக்கணிப்பு. அசட்டையற் றெழுகி மையலாக்குவன் (நல். பாரத. துட்டியந்த. 29). 1. Contempt, disdain, disrespect;
  • கவனமின்மை. காரியத்தில் அசட்டையாயிருந்துவிட்டான். 2. Inattention, heedlessness, indifference;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (அ, priv.) contempt, disrespect, மதியாமை; 2. neglect, inattention, பராமுகம். அசட்டைபண்ண, to despise, neglect.

வின்சுலோ
  • [acṭṭai] ''s.'' [''priv.'' அ ''et'' சட்டை.] Neglect, inattention, heedlessness, reck lessness, indifference, வேண்டாமை. 2. Con tempt, disdain, disesteem, disrespect, மதியா மை. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-šraddhā.1. Contempt, disdain, disrespect; புறக்கணிப்பு.அசட்டையற் றெழுகி மையலாக்குவன் (நல். பாரத. துட்டியந்த. 29). 2. Inattention, heedlessness, indifference; கவனமின்மை. காரியத்தில் அசட்டையாயிருந்துவிட்டான்.