தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தைவேளை. (சித். அக.) A species of cleome;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. அசகண்டா.A species of cleome; தைவேளை. (சித். அக.)