தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முத்திரை மோதிரம். (யாழ். அக.) Signet ring;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Signet ring; முத்திரை மோதிரம். (யாழ்.அக.)