தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விரலுறை. (சிந்தா. நி. 39.) Thimble;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṅgu-li-tra. Thimble; விரலுறை. (சிந்தா. நி. 39.)