தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சைவர்கள் நெற்றியிலணியும் விபூதித் திரிபுண்டரம். Cm. Marks a sacred ashes worn by šaivites on their foreheads in three horizontal lines;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< aṅgula-tōraṇa. cf. அங்குலிதோரணம். Marksof sacred ashes worn by Šavites on their foreheads in three horizontal lines; சைவர்கள்நெற்றியிலணியும் விபூதித் திரிபுண்டரம். Cm.