தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கைரேகைவகை. (திருவாரூ. குற. Ms.) A line in the palm, shaped like a hook;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < aṅkuša+. (Palmistry.) A line in the palm, shapedlike a hook; கைரேகைவகை. (திருவாரூ. குற. Ms.)