தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானையை அடக்கும் கருவியாகிய தோட்டி ; வாழை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானைத்தோட்டி. (கந்தபு. விடைபெ. 37.) 1. Hooked instrument, especially elephant goad;
  • தையற்காரரின் விரற்கூடு. (R.) Thimble;
  • (மலை) Plantain. See வாழை.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. an elephant's goad, யானைத் தோட்டி. தன்னைக் குத்தத் தானே அங்குசத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிற யானைபோல், like an elephant that gives the goad to his keeper.

வின்சுலோ
  • [angkucam] ''s.'' An elephant's goad, யானைத்தோட்டி. Wils. p. 9. ANGUSHA. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. aṃsumat-phala. Plantain. See வாழை. (மலை.)
  • n. < aṅkuša. 1.Hooked instrument, esp. elephant goad;யானைத்தோட்டி. (கந்தபு. விடைபெ. 37.)
  • n. cf. அங்குஸ்தான்.Thimble; தையற்காரரின் விரற்கூடு. (R.)