தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அங்குசபாஷாணம். (வை. மூ.) 1. Aṅkuca-pāṣāṇam, a mineral poison;
  • காந்தம். (R.) 2. Magnet;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. 1. Aṅkuca-pāṣā-ṇam, a mineral poison; அங்குபாஷாணம். (வை.மூ.) 2. Magnet; காந்தம். (R.)