தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அன்னப்பறவை. Swan;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • (வங்கிஷம்) s. a lineage, pedigree ancestry, வமிசம்; 2. caste, ஜாதி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < haṃsa. Swan;அன்னப்பறவை.