தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • செவ்வாய்த்தோஷம். (Astrol.) Malefic influence of Mars;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< aṅgāraka +. (Astrol.) Malefic influence of Mars; செவ்வாய்த்தோஷம்.